Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i edukacyjnym. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i akceptujesz niniejszą Umowę dotyczącą warunków użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani z niej korzystać, a jeśli będziesz uzyskiwać dostęp do witryny lub z niej korzystać, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw przysługujących właścicielom witryn internetowych i zrzekasz się wszelkich roszczeń i/lub wchodzenia w jakikolwiek spór dotyczący strony na podstawie jakiegokolwiek przepisu i/lub dokumentu.
 
WARUNKI KORZYSTANIA


Cała zawartość i oprogramowanie używane na tej stronie internetowej są własnością lub są kontrolowane przez Cortex Dental Implants Industries Ltd. oraz jej podmioty stowarzyszone lub ich dostawców i są chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym. Cortex Dental Implants Industries Ltd. do użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna modyfikacja lub dalsze powielanie treści jest niedozwolone. Treści nie można w żaden sposób kopiować ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej zgody Cortex Dental Implants Industries Ltd. W przypadku modyfikacji i/lub powielania treści i/lub kopiowania i/lub wykorzystywania ich w jakikolwiek inny sposób, podlegasz każdemu środkowi prawnemu, który Straumann może zastosować, w tym, bez odstępstw od powyższego, nakazowi tymczasowego ograniczenia.
 
Informacje tu zawarte mają charakter ogólny i nie zastępują opieki medycznej ani stomatologicznej i nie są przeznaczone do opieki medycznej lub stomatologicznej. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny, stomatologiczny lub inny, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarze powinni przeczytać ulotkę przed użyciem.
 
Cortex Dental Implants Industries Ltd. dołoży należytych starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie były aktualne i rzetelne, ale nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień dotyczących dostępności, dokładności, aktualności lub kompletności tej strony internetowej, zamieszczonych informacji lub zawartości, a informacje na tej stronie nie mogą i nie zastąpią konsultacji z lekarzem lub stomatologiem. Cortex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do tej strony internetowej, korzystania z niej lub polegania na niej lub jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie.
Ta strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron i może być dostępna poprzez linki z witryn stron trzecich, nad którymi Cortex Dental Implants Industries Ltd. nie ma kontroli. Cortex Dental Implants Industries Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z tych treści lub takiego dostępu. Wszelkie linki do innych stron są udostępniane jedynie dla wygody użytkowników tej witryny. Cortex Dental Implants Industries Ltd. zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści, linków lub odnośników na tej stronie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Produkty, o których mowa na tej stronie, mogą nie być licencjonowane do sprzedaży we wszystkich obszarach prawnych. Każda oferta jakiegokolwiek produktu zamieszczona na tej stronie internetowej jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona i nie jest wiążącą ofertą zgodnie z jakimkolwiek prawem. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Cortex Dental Implants Industries Ltd. w celu uzyskania pełnej i aktualnej listy produktów dostępnych na danym rynku.
 
NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE „W PRZEDSTAWIONEJ FORMIE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z WYJĄTKAMI WYRAŹNIE TUTAJ OKREŚLONYMI, CORTEX DENTAL IMPLANTS INDUSTRIES LTD. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI JAKICHKOWLIEK OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI LUB PRODUKTÓW CZY USŁUG, KTÓRE CORTEX DENTAL IMPLANTS INDUSTRIES LTD. LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRONY TRZECIE DOSTARCZAJĄ LUB SPRZEDAJĄ. CORTEX DENTAL IMPLANTS INDUSTRIES LTD. WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOMNIEMANE I WYRAŹNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAWA W ODNIESIENIU DO POWYŻSZYCH. CORTEX DENTAL IMPLANTS INDUSTRIES LTD. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, LECZ NIE OGRANICZONE DO, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE I WTÓRNE. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE STRONA INTERNETOWA ANI DOWOLNE INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ CORTEX DENTAL IMPLANTS INDUSTRIES LTD. BĘDĄ POZBAWIONE PRZERW, WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, w każdym przypadku rozbieżności między wspomnianym w witrynie internetowej a rzeczywistym produktem, obraz wyświetlony w witrynie internetowej nie jest wiążący. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się domniemanych gwarancji, więc powyższe zrzeczenie się może nie mieć zastosowania.
 
Wizerunki osób zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Osoby te nie są faktycznymi użytkownikami ani pacjentami, którzy zostali poddani leczeniu produktami Cortex Dental Implants Industries Ltd., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszystkie nazwy produktów, bez względu na to, czy są zapisane wielką literą lub opatrzone symbolem znaku handlowego, są znakami towarowymi Cortex Dental Implants Industries Ltd., jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm lub licencjodawców albo partnerów joint venture, o ile nie zaznaczono inaczej.